• 1027 Budapest, Csalogány utca 47-49.
 • +36 (1) 354-5361
 • eszzrt @ eszzrt . hu

Közérdekű adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.1.1. Elérhetőségi adatok

Egészségügyi Szolgáltató Zrt.

Székhely: 1027 Budapest, Csalogány u. utca 47-49.
Levelezési cím: 1027 Budapest, Csalogány u. utca 47-49.
Adószám: 14722301-2-41
Honlap: www.eszzrt.hu
E-mail: eszzrt @ eszzrt.hu
Telefonszámok: +36 (1) 354-5361
Központi ügyfélszolgálat: –
Szervezeti egységek elérhetőségei: Általános kapcsolatok

1.1.2. Ügyfélfogadás

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. tekintetében jelenleg nem releváns.

1.1.3. Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. vezetői

dr. Bodó Attila Pál Igazgatóság elnöke eszzrt @ eszzrt . hu
dr. Gáspár Emőke Igazgatóság tagja eszzrt @ eszzrt . hu
Srágli Attila Igazgatóság tagja eszzrt @ eszzrt . hu
dr. Rácz Tamás Igazgatóság tagja eszzrt @ eszzrt . hu
Mile Márk Igazgatóság tagja, vezérigazgató eszzrt @ eszzrt . hu
Ignácz Gergely vezérigazgató-helyettes eszzrt @ eszzrt . hu
Juszkuné dr. Kertész Adrienn közbeszerzési igazgató kozbeszerzes @ eszzrt . hu
Baki Lajos logisztikai igazgató logisztika @ eszzrt . hu
dr. Szentpétery Olivér gyógyszerészeti és orvostechnikai igazgató gyogyszer @ eszzrt . hu
Piroskáné Szögi Dóra gazdasági igazgató eszzrt @ eszzrt . hu

1.1.4. Felügyelőbizottság tagjai, kapcsolat

Ambrus Ilona Felügyelőbizottság elnöke eszzrt @ eszzrt . hu
Tóbiás Tamás Felügyelőbizottság tagja eszzrt @ eszzrt . hu
Suhajda Erzsébet Anikó Felügyelőbizottság tagja eszzrt @ eszzrt . hu

1.2. Szervezeti felépítés

Az ESZ Zrt. Szervezeti és működési szabályzatában az Alapító által jóváhagyott szervezeti struktúra.

1.3. Költségvetési szervek

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. tekintetében nem releváns.

1.4. Testületi adatok

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. tekintetében nem releváns.

1.5. Alárendelt közfeladatot ellátó szervezetek

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. tekintetében nem releváns.

1.6. Tulajdonolt gazdasági szervezetek

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. tekintetében nem releváns.

1.7. Alapított alapítványok

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. tekintetében nem releváns.

1.8. Alapított költségvetési szervek

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. tekintetében nem releváns.

1.9. Lapok, kiadványok

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. tekintetében nem releváns.

1.10. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzés vagy felügyelet

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság Megnyitás

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. Jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, szabályzatok

 • az egészségügyi szolgáltatók központosított közbeszerzéseivel kapcsolatos egyes döntésekről szóló 1725/2020. (X.30) Korm. határozat;
 • a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
 • a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet;
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
 • a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény;
 • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.törvény;
 • a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény;
 • az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény;
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelet (GDPR);

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

2.2. Tevékenységek, feladatok

Lsd. bemutatkozó.

2.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai.

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. tekintetében nem releváns.

2.4. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. tekintetében nem releváns.

2.5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények.

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. tekintetében nem releváns.

2.6. Adatbázisok, illetve nyilvántartások

Részletesebb tájékoztatás a 2.13. pontban található.

2.7. Nyilvános kiadványok

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. tekintetében nem releváns.

2.8. A testületi szerv döntései rendje

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. tekintetében nem releváns.

2.9. Jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. tekintetében nem releváns.

2.10. Hirdetmények, közlemények

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. tekintetében nem releváns.

2.11. Pályázatok adatai

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. tekintetében nem releváns.

2.12. Vizsgálatok, ellenőrzések

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt.-nek végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai: Nyilvános megállapítások nincsenek.

2.13. A közérdekű adatok megismerésének rendje

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatot bárki igényelheti szóban, írásban vagy elektronikus formában egyaránt.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve.

Adatvédelmi felelős neve Szervezeti egység Telefonszám Elektronikus levélcím
dr. Gondos-Hudák Zsuzsanna Jogi Önálló Osztály 36-1/354-5361 adatvedelem@eszzrt.hu

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje: írásban történő megkeresés alapján Társaság székhelyére (Egészségügyi Szolgáltató Zrt., 1027 Budapest, Csalogány utca 47-49.) címzett levélben.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésére a Társaságnál Jogi Önálló Osztály szervezeti egysége az illetékes.

 

2.14. Statisztikai adatgyűjtések

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. tekintetében nem releváns.

2.15. Statisztikai adatszolgáltatás

Az ESZ Zrt. vonatkozásában a létszám és személyi juttatások statisztikai adatai a 3.2. pontban találhatók.

2.16. Közérdekű adatokra vonatkozó szerződések

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. tekintetében nem releváns.

2.17. Közérdekű adatokra vonatkozó szerződési feltételek

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. tekintetében nem releváns.

2.18. Különös és egyedi közzétételi lista

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. tekintetében nem releváns.

2.19. Újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. tekintetében nem releváns.

2.20. Kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. tekintetében nem releváns.

2.21. Kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. tekintetében nem releváns.

2.22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. tekintetében nem releváns.

2.23. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. tekintetében nem releváns.

2.24. A kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. tekintetében nem releváns.

2.25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti dokumentum, amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. tekintetében nem releváns.

2.26. Közérdekű adatok igénylése

Lsd. 2.13. pont.

3. Gazdálkodási adatok

3.1. Éves költségvetés, beszámoló.

Társaság Számviteli törvény szerinti beszámolóinak internetes elérhetősége:

http://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kezdolap

3.1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. tekintetében nem releváns.

3.1.2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

A közfeladatot ellátó szervénél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai: Állami Számvevőszék 

3.1.3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Egyéb külső ellenőrzési szervek nyilvános megállapítást nem tettek.

3.2. Létszám és személyi juttatások

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt.-nél 2021. augusztus 31. napján 75 fő áll foglalkoztatásban, személyi juttatásaikat a vonatkozó jogszabályok határozzák meg
2. A vezetők, a felügyelőbizottsági tagok és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítésének összesített összege az alábbi táblázatok szerint
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve szabályzat szerint adott esetben Jogszabályi előíráson alapuló juttatások
Utazási költségtérítés a 39/2010. (II. 26.) Kormányrendelet szerint
Éleslátást biztosító szemüveg költségtérítése az 50/1999. (XI. 3.) Eüm. rendelet szerint
Béren kívüli juttatások
SZÉP Kártya juttatás összesített éves nettó (lsd. táblázatok)
4. A cégjegyzésre, a bankszámla feletti rendelkezésre jogosultak Az Igazgatóság valamennyi tagja rendelkezik cégjegyzési, cégképviseleti joggal. Az igazgatósági tagok cégjegyzési joga – a vezérigazgató, mint igazgatósági tag kivételével – együttes. A bankszámla feletti rendelkezésre a vezérigazgató jogosult.

Igazgatóság tagjai

Név Tisztség Megbízási díj (Ft/hó) Megbízási díjon felüli járandóság Cégjegyzésre jogosultság Bankszámla feletti rendelkezésre jogosultság
Dr. Bodó Attila Pál Igazgatóság elnöke 250.000 Ft lsd. alább együttes
Dr. Gáspár Emőke Emese Igazgatóság tagja 200.000 Ft nem részesül együttes
Mile Márk Igazgatóság tagja 200.000 Ft nem részesül önálló önálló
dr. Rácz Tamás Igazgatóság tagja 200.000 Ft nem részesül
Srágli Attila Igazgatóság tagja 200.000 Ft nem részesül

Felügyelőbizottság tagjai

Név Tisztség Megbízási díj

(Ft/hó)

Megbízási díjon felüli járandóság
Ambrus Ilona Felügyelőbizottság elnöke 250.000 Ft nem részesül
Suhajda Erzsébet Anikó Felügyelőbizottsági Tag 200.000 Ft nem részesül
Tóbiás Tamás Felügyelőbizottsági Tag nem részesül nem részesül

Vezetői állású munkavállalók

Név Munkakör Pénzbeli juttatás (Közvetlen, közvetett)

(Ft/hó)

Cégjegyzésre jogosultság Bankszámla feletti rendelkezésre jogosultság
Mile Márk Vezérigazgató 1.550.000 önálló önálló
Ignácz Gergely Vezérigazgató-helyettes 1.550.000 önálló

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.

 

3.3. Működési és fejlesztési támogatások

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. nem nyújtott az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatást.

3.4. Az államháztartás vagyonával történő gazdálkodás

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződései 2018-2021-ig vonatkozó időszakban.

3.5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye).

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. tekintetében nem releváns.

3.6. A nem alapfeladatok ellátására adott támogatások

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. tekintetében nem releváns.

3.7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések.

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. tekintetében nem releváns.

3.8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Az ESZ Zrt. közbeszerzéseivel kapcsolatos, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III.8. pontjában előírt információk (éves terv, összegezés az ajánlatok elbírálásáról, megkötött szerződések) az alábbi nyilvános adatbázisokban érhetők el:

Éves közbeszerzési terv:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/terv-kereses

ESZ Zrt. által megindított és lefolytatott eljárásokhoz kapcsolódó hirdetmények, a beérkezett ajánlatokról készített összegezés:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/hirdetmenyek

Közbeszerzés alapján megkötött szerződések:
https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista