• 1027 Budapest, Csalogány utca 47-49.
 • +36 (1) 354-5361
 • eszzrt @ eszzrt . hu

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. Jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, szabályzatok

 • az egészségügyi szolgáltatók központosított közbeszerzéseivel kapcsolatos egyes döntésekről szóló 1725/2020. (X.30) Korm. határozat;
 • a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
 • a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet;
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
 • a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény;
 • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.törvény;
 • a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény;
 • az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény;
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelet (GDPR);

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

2.2. Tevékenységek, feladatok

Lsd. bemutatkozó.

2.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai.

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. tekintetében nem releváns.

2.4. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. tekintetében nem releváns.

2.5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények.

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. tekintetében nem releváns.

2.6. Adatbázisok, illetve nyilvántartások

Részletesebb tájékoztatás a 2.13. pontban található.

2.7. Nyilvános kiadványok

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. tekintetében nem releváns.

2.8. A testületi szerv döntései rendje

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. tekintetében nem releváns.

2.9. Jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. tekintetében nem releváns.

2.10. Hirdetmények, közlemények

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. tekintetében nem releváns.

2.11. Pályázatok adatai

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. tekintetében nem releváns.

2.12. Vizsgálatok, ellenőrzések

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt.-nek végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai: Nyilvános megállapítások nincsenek.

2.13. A közérdekű adatok megismerésének rendje

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatot bárki igényelheti szóban, írásban vagy elektronikus formában egyaránt.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve.

Adatvédelmi felelős neve Szervezeti egység Telefonszám Elektronikus levélcím
dr. Gondos-Hudák Zsuzsanna Jogi Önálló Osztály 36-1/354-5361 adatvedelem@eszzrt.hu

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje: írásban történő megkeresés alapján Társaság székhelyére (Egészségügyi Szolgáltató Zrt., 1027 Budapest, Csalogány utca 47-49.) címzett levélben.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésére a Társaságnál Jogi Önálló Osztály szervezeti egysége az illetékes.

 

2.14. Statisztikai adatgyűjtések

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. tekintetében nem releváns.

2.15. Statisztikai adatszolgáltatás

Az ESZ Zrt. vonatkozásában a létszám és személyi juttatások statisztikai adatai a 3.2. pontban találhatók.

2.16. Közérdekű adatokra vonatkozó szerződések

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. tekintetében nem releváns.

2.17. Közérdekű adatokra vonatkozó szerződési feltételek

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. tekintetében nem releváns.

2.18. Különös és egyedi közzétételi lista

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. tekintetében nem releváns.

2.19. Újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. tekintetében nem releváns.

2.20. Kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. tekintetében nem releváns.

2.21. Kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. tekintetében nem releváns.

2.22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. tekintetében nem releváns.

2.23. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. tekintetében nem releváns.

2.24. A kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. tekintetében nem releváns.

2.25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti dokumentum, amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. tekintetében nem releváns.

2.26. Közérdekű adatok igénylése

Lsd. 2.13. pont.